donderdag 4 januari 2024

The Economic Weapon


The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War is geschreven door Nicholas Mulder. Hij is hoogleraar Europese geschiedenis aan de New Yorkse Cornell universiteit in Ithaca. Hij is Nederlander en onder meer opgeleid in Utrecht.

Voor dit boek deed hij onderzoek in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, en Zwitserland. Het is samengesteld uit tien hoofdstukken, een inleiding. conclusie en bevat een flink notenapparaat en een index. De hoofdstukken zijn verdeeld in kortere delen die een periode van een paar jaar beststrijken en een daarmee samenhangend onderwerp bespreken, zoals: de werking van de blokkade, 1914-1917; Sancties en neutraliteit, 1927-1931; of de angst voor blokkade in 1936-1939. Onderweg kom je langs bekende en onbekende stukken geschiedenis.

Samenvatting en prijzen
The economic weapon
kan grofweg worden samengevat als een beschrijving van de ontwikkeling van sancties als wapen in de internationale politiek gedurende en tussen de beide wereldoorlogen van de vorige eeuw. De sancties van de Eerste Wereldoorlog werden in de periode naar de volgende verder ontwikkeld en evolueerden naar een wapen tijdens vredestijd. De inzet in de jaren twintig was effectiever dan in de jaren dertig tegen de grotere landen haddendie inmiddels  ingesteld op de mogelijkheid van sancties. In een laatste hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de eerste helft van de 20e eeuw vertaald naar de recente geschiedenis. De schrijver constateert dat sancties een steeds bredere inzet hebben gekregen, maar niet efficiënter zijn geworden.(1)

Het boek werd door The Economist en Foreign Affairs uitgeroepen tot Beste Boek van 2022; het kreeg de prijs voor het beste debuut van de Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR); het werd vertaald naar het Japans, traditioneel en vereenvoudigd Chinees; en een Vietnamese versie verschijnt in 2024, zo somt de schrijver zijn succesen op.

De
Groene Amsterdammer publiceerde al snel een interview met Mulder. Dat kan gezien worden als uitgebreide samenvatting die veel interessante constateringen uit het boek noemt, zoals: “Amerikaanse sancties falen gewoonlijk in het dwingen van andere landen om hun gedrag te veranderen. In de meeste gevallen stimuleren ze nationalisme en verhogen ongelijkheid,” “sancties zijn veel slechter in het realiseren van politieke doelen dan in het toebrengen van schade”. Een andere conclusie is dat hoewel sancties het manusje-van-alles, het werkpaard, zijn geworden in de internationale politiek, ze niet werken. Bovendien: “Sancties houden internationale problemen in stand.” Al-met-al geen aanbeveling voor het middel.

Sancties zijn ...
In de huidige vorm zijn ze een eeuw oud, gegrond op ontwikkelingen in de Eerste Wereldoorlog, naar het een permanent onderdeel van de middelen van de georganiseerde mensheid, een economisch afschrikkingswapen in handen van de Volkenbond als medicijn tegen oorlog.
“Het geloof in de macht van het economische wapen was deel van de politieke betrokkenheid geworden van de internationalisten,”(2) zo constateert Mulder omtrent de situatie in het interbellum. De moderne betekenis van het woord sancties omschrijft hij als volgt: materiële uitsluiting van de wereldeconomie om internationale normen op een offensieve wijze te verdedigen. Of: “Sancties voorkomen alle invoer en uitvoer van een bepaalde soort goederen, en hiermee verwijzen ze naar het middel blokkade waarop ze zijn geïnspireerd. (…) sancties zijn beperkingen op uitwisseling gericht tegen een externe partij, ze zijn gericht op het ontwikkelen van macht tegen anderen actoren op afstand.”

Instabiliteit vergroot
Pennen lijken schoner dan bajonetten, en daardoor wel zo gemakkelijk om in te zetten; zo ontstond na 1919 ook een permanente dreiging van economische oorlogvoering. Bovendien waren de koloniale machten geen vreemden van grote aantallen doden en konden ze daarom de gevolgen ervan verdedigen. Hoewel dit gemakkelijkeer lukte bij Aziatische dan Europese slachtoffers. Ze worden dan ook wel gezien als disciplineringsmaatregelen tegen de periferie.
Hoe verder de spanningen in de wereld opliepen en hoe meer inzet van het sanctiewapen werd bepleit hoe meer ook duidelijk werd dat het de instabiliteit eerder vergrote dan verdreef. Het werd een van de machtsmiddelen. Sancties werden onderdeel van de strijd om de macht. Sancties hebben het internationaal recht beïnvloed, de grens tussen oorlog en vrede verlegd en een nieuw middel om economische belangen te behartigen geïntroduceerd.

De sanctie maatregelen hadden in oorlogsmoe Europa van de jaren twintig een positievere, stabiliserende, invloed, maar in de jaren dertig zorgde ze juist voor destabilisering. Ze versterkten het nationalisme eerder dan dat het er door afgezwakt werd.
Hij zegt tegen Rutger van der Hoeven van De Groene Amsterdammer: (...) in de jaren dertig, tijdens de Grote Depressie, wakkerden sancties de internationale spanningen en instabiliteit aan,” dat is een van van de centrale een conclusies in het boek.(3) Kleinere landen waren gevoeliger voor de strafmaatregelen dan grotere landen. Dat betekent niet dat ze daar geen effect hadden. Mussolini zou een volgende veroveringsoorlog moeten uitstellen vanwege de door de Volkenbond opgelegde sancties na de inval in Ethiopië. Ze bleken hier inderdaad een krachtig middel, en het verhaal van de zwakke Volkenbond wordt er weer mee genuanceerd. “Het was niet een zwakte van de instituties, maar een zwakte van de wil” de maatregelen uit te voeren, zo stelde een jurist uit de VS, Edwin Borchard. De Duitse econoom Moritz Bonn constateerde met betrekking tot de sancties tegen Italië, voorafgaand aan de Ethiopische oorlog: “Het kan niet gezegd worden dat de sancties faalden. Druk die nooit uitgeoefend is kan immers niet hebben gefaald.” 

Krachtiger opstelling?
Dat is een van de wezenlijke aspecten van het boek. Niet het wapen van de sancties was zwak, maar de maatregelen werden halfwas ingezet, vooral om redenen van eigenbelang of dit nu economisch of ideologisch was. Het roept de vraag op of de kritiek van de schrijver dat sancties niet hun werk doen tegen sterkere landen en tot meer instabiliteit en conflict hebben geleid, niet ingeruild moet worden voor een visie dat sancties met meer inzet, meer kracht en minder ontziend moeten worden ingezet? Die vraag komt ook in het boek aan de orde als reactie op de oproep Raymond Buell in 1932 tot een krachtiger opstelling. Als Berlijn immers duidelijker had geweten wat het over zich af riep aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog dan was de oorlog te voorkomen geweest, beweert de sociaal wetenschapper. Maar die visie was niet gebaseerd op historische gegevens, maar op een nieuwe filosofie rond de internationale orde, zo reageert Mulder.

Actualiteit
De vraag is wel uiterst actueel. Misschien ligt in de huidige tijd ook het antwoord. De sancties van dit moment tegen Rusland doen (grotendeels) hun werk niet. Toch
worden er nog steeds strafmaatregelen toegevoegd.(4) De sancties tegen China vertragen op zijn best de technologische ontwikkeling in het Rijk van het Midden, maar maken het ook onafhankelijker van Westerse technologie. Waardoor de mogelijkheid tot beïnvloeding afneemt. De eindbalans lijkt ook daar niet in het voordeel van de maatregelen uit te pakken. Anderzijds het peuteren van microprocessoren uit wasmachinese om ze te gebruiken in hightech wapens voor het Russische leger, betekent ook de gedeeltelijke (en waarschijnlijk tijdelijke effectiviteit) van dit deel van de sancties.

In het interbellum maakten verschillen van mening het opzetten van de Volkenbond en het uitvoeren van beleid niet gemakkelijker. De gruwelen van de Tweede Wereldoorlog (Auzwititz, Hiroshima/Nagasaki) maakten dat er na de oorlog meer speelruimte bestond voor sancties dan daarvoor. Daar kwam nog bij dat de VN een veel preciezer, krachtiger en gestoomlijnder set van economische sancties had (artikelen 41 en 42) dan artikel 16 van de Volkenbond. “De strijd tot het vormen en gebruik van het sanctie wapen vormde de wereld tussen de oorlogen verregaand en daardoor de structuur van de politieke en economische orde die we vandaag de dag nog bevolken,” zo geeft Mulder zelf een actuele tint aan zijn zoektocht. Er ging onderweg nogal wat aan flarden. Bevolking van andere landen werden legitieme doelwitten, privé bezit en voedselveiligheid werden verzwakt. Dat sancties destijds werden gezien als een oorlogsmiddel (nu veelal als alternatief voor oorlog), maakte dergelijke stappen acceptabeler. Ten tijde van oorlog wijken normen immers veelal. Een medewerker aan de Britse blokkade kon schrijven dat de maatregelen bedoeld waren om Duitsers het te laten berouwen dat ze ooit kinderen op de wereld hadden gezet en "we zullen er voor zorgen dat ze wel geboren worden ze zo behoeftig zullen zijn dat ze ook dan zo goed als dood zullen zijn," voegde hij daar nog aan toe. 'Afschrikking versterken of wraakzucht' schreef ik in de kantlijn.

Verschuiving
Tussen de wereldoorlogen waren sancties het middel in handen van de heersende machten, het werd ook wel een middel in handen van het Europees imperialisme genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog kregen ze door inzet ervan binnen Verenigde Naties en Europese Unie meer krediet. Mensenrechtenschendingen, druk op dictators, gericht tegen nucleaire proliferatie, en andere zaken werden reden van inzet; niet langer het afschrikken van oorlog. Maar het zwaartepunt verschoof al snel van VN-kantoren naar de instituties van de VS, zoals OFAC. De Verenigde Staten als wereldmacht zouden het middel omarmen en verder uitbreiden. De VS met een sterke financiële positie en de vooraanstaande rol in de internationale economie, op het gebied van regelgeving en technologische ontwikkelingen, heeft ook de vorm van de sancties bepaald. Inmiddels zijn sancties zo wijdverbreid dat een derde van de wereldbevolking onder een vorm van sancties leeft.

Er zijn de maatregelen tegen Rusland (waar de olieopbrengsten door de verschuiving van de export alleen maar toegenomen zijn, zie
grafiek) In een wereld waar lang niet iedereen achter de Westerse politiek staat en allen brandstof nodig hebben, is het juist gunstig voor anderen dat het Westen of Europa zichzelf buitenspel zet als afnemer en ook niet alle middelen in wil zettenen zijn politiek ook niet door wil zetten ten koste van eigen inkomsten. Eigenbelangen waren in het interbellum een sturende kracht en dat zijn ze nog steeds. Tegelijkertijd “vergroten sancties wel de spanningen die bestaan in de geglobaliseerde wereld.” Ook dat was in het interbellum zo, en is nog steeds zo. Dat sancties juist bedoeld zijn om de internationale stabiliteit te vergroten is, helaas, geen verdediging tegen het risico dat onbedoelde negatieve gevolgen even groot en destructief kunnen zijn, merkt de auteur op. Mulder geeft zelf een actuele invulling aan de historische gegevens uit zijn boek. De behandelde stof en de wereld van dit moment geven daartoe uitgebreid aanleiding.

Ontwrichten
In NRC-Handelsblad van 13 december 2023 roepen drie schrijvers op om de Russische samenleving te ontwrichten. In de hoop dat dit niet tot meer saamhorigheid tegen de buitenlandse invloed in Rusland leidt, zoals de ervaring leert dat gebeurt, maar tot opstand tegen Poetin en zijn kliek.Dat probeerde men ook een eeuw geleden met de eerste inzet van het sanctiewapen in vredestijd. Ook toen had dit tot val van de macht in Rusland moeten leiden. Het bleek niet te werken. Je kan beter de idealisten voeden dan hen bevechten, zei een Britse diplomaat destijds. Ook tijdens de oorlog vielen de directe effecten tegen en werkte ze op doorslaggevende aspecten juist averechts. Voorstanders bleven ze echter bepleiten en overwaarderen. Iets wat we ook nu zien. De vreselijke gevolgen, de honderdduizenden doden, werden destijds voor het gemak vergeten. Het is de vraag wat nu allemaal over het hoofd wordt gezien.

De inzet van sancties is sterk vergroot, maar de effecten ervan zijn steeds minder geworden, zo stelt Mulder aan het eind van zijn boek. Eerder noemde hij de effectieve inzet ervan in de jaren twintig van de vorige eeuw tegen Joegoslavië en Griekenland, maar eigenlijk was het hier vooral de dreiging met inzet die de doorslag gaf, niet het sanctiewapen zelf, zo voegt hij daar aan toe. Als die sancties dan vaker niet dan wel effectief zijn, dan roept dit een vraag op of de inzet wel wenselijk is. Zijn antwoord erop is genuanceeerd negatief.

Strategische goederen
In het boek komt ook de CoCom voorbij, het forum uit de Koude Oorlog om export van strategische technologie naar de Communistische wereld te voorkomen of te beperken. Afspraken op dit gebied werden na 1991 in steeds bredere fora gemaakt (zoals het Wassenaar Arrangement).
Vijanden van voorheen maakte nu samen afspraken. En ze zijn meer nodig dan ooit met nieuwe strategische technologie, zoals drones, cyber, kunstmatige intelligentie en hypersonische wapens. Samenwerking om inperking te bereiken, lijkt echter ingeruild voor confrontatie. Nog steeds zijn er goede redenen om geen strategische goederen die militaire worden gebruikt te leveren aan landen die niet voldoen aan een set criteria. Dat is ook een sanctie, maar niet een sanctie waar de bevolking onder leidt, maar doorgaans juist baat bij heeft.

Mulder noemt sancties gericht tegen vormen van
in- en uitvoer van bepaalde goederen. Onder die noemer kan ook een embargo van strategische goederen vallen. Het verbaast me dat sancties op het gebied van strategische goederen niet genoemd worden, alleen de machtspolitieke kant van export van strategische goederen. Het boek biedt hier en daar wel aanleiding als sprake is van bijvoorbeeld de Capper Resolution uit 1929 dat een embargo op wapenleveranties bevatte. Het wordt tijd dat specialisten op dit gebied zich ook meer met het debat rond sancties gaan bemoeien. Rond de huidige oorlog van Rusland in Oekraïne wordt veel gesproken over sanctiebeleid op strategisch niveau. Deskundigen grijpen het werk van Mulder aan om sancties coûte que coûte te verwerpen, ze missen dan wel dat het in diens beschouwing gaat om sancties die vaak omvangrijker zijn (geweest) dan een verbod op de levering van strategische goederen voor militaire doelen. Die laatsten kunnen wel impact hebben, zoals bijvoorbeeld het bericht duidelijk maakt dat Rusland voorraden moet gebruiken die bedoeld zijn voor 2024-25 om dringende behoeften te voorzien en daarmee een hypotheek legt op de soepele voortgang van de productie in de nabije toekomst. Dat klinkt toch als een succes. En het is niet moeilijk meer voorbeelden te noemen.

Vijandigheid vlechten in de samenhang van internationale betrekkingen en mensenrechten is van weinig nut in een steeds veranderende wereld.” Met deze laatste zin neemt de schrijver een duidelijke positie in. Maar het niet leveren van raketten is iets heel anders dan een sanctiepolitiek in de breedte of het afsluiten van de financiële markten.

Voor mijn bespreking met samenvatting van en commentaar
op The economic weapon zie hier.

Noten:
1) Deze constatering kwam ik ook al tegen in Backfire van Agathe Demarais. Het boek is een aanvulling op Backfire, niet alleen omdat het voor het overgrote deel de voorafgaande periode beschrijft, maar ook doordat het iets toevoegt aan het werk van Demarais. Waar zij de oorsprong van het sanctiewapen toch heel erg in de VS legt, laat Mulder juist zien dat de VS tot president Roosevelt juist dwarsligger waren. Hij benadrukt de Britse en Franse inzet tijdens de Eerste Wereldoorlog als basis voor het middel.
2) Het begrip internationalisten heeft een connotatie met linkse stromingen, maar in het boek wordt het gebruikt voor hen die internationale oplossingen voorstaan voor wereldproblemen, zoals bijvoorbeeld via de Volkenbond, los van een links-rechts onderscheid.
3) Econoom Paul Krugman haalt in een bespreking van Underground Empire: How America Weaponized the World Economy door Henry Farrell and Abraham Newman, de woorden van de schrijvers aan dat het tot wapen maken van handel een van factoren is die tot de Tweede Wereldoorlog hebben geleid: Duitsland en Japan gingen beide veroveringsoorlogen aan, gedeeltelijk om toegang tot grondstoffen te krijgen die ze bang waren te verliezen door internationale sancties. (Zie p. 203 van Underground Empire)
4) Lee Ferrant, 'US tightens squeeze on Russia’s ‘war machine’ money, including diamonds and seafood', Breaking Defense 22 december 2023, https://breakingdefense.com/2023/12/us-tightens-squeeze-on-russias-war-machine-money-including-diamonds-and-seafood/ Nieuwe maatregelen komen er wekelijks bij, soms meerdere per week.

Geen opmerkingen: